Mediačná Kancelária Šanca 2012
Mediačná Kancelária Šanca
Cenník
Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané podľa zákona č. 420/2004 Z.z. a platnej legislatívy SR   Mediácia a poradenstvo v súkromnom podnikateľskom sektore nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore: fyzické osoby – podnikatelia                                           65 €/hodina právnické osoby – podnikatelia                                     130 €/hodina majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore: od 3 319 € do 6 638 €                                                10% z hodnoty od 6 639 € do 16 596 €                                                7% z hodnoty   od 16 597 € do 33 193 €                                              5% z hodnoty od 33 194 € do 66 388 €                                              2% z hodnoty viac ako 66 388 €                                                         1% z hodnoty Mediácia a poradenstvo v občianskych sporoch  (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory) nemajetkové občianske spory:                                    25 €/hodina majetkové občianske spory:                                                 do 1 660 €,alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa                                                     65 €/hodina viac ako 1 660 €                                                            100 €/hodina Mediácia a poradenstvo v štátnom sektore   (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore) nemajetkové a pracovnoprávne spory                         33 €/hodina majetkové spory v štátnom sektore: do 3 319 €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácienie je známa                                                        33 €/hodina od 3 320 € do 6 638 €                                                     8 % z hodnoty od 6 639 € do 16 596 €                                                   5 % z hodnoty od 16 597 € do 33 193 €                                                 3 % z hodnoty od 33 194 € do 66 388 €                                                 2 % z hodnoty viac ako 66 388 €                                                            1 % z hodnoty Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.
Úvodná konzultácia je zdarma. V prípade , že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 45,-€. V tejto cene je preštudovanie prípadu a výzva druhej sporovej strane. V prípade , že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka. Spísanie mediačnej dohody alebo uzatvorenie mediácie bez dohody je  pre každého účastníka mediácie 15,-€ . Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druou  stranou 15,-€                                                                                                              Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hod 30,- € v prípade občianskych sporov a SZČO, pre právnické osoby 50,-€ za hod. Negociácia / vyjednávanie v prípade občianskych sporov, SZČO aj právnických osôb 50,- €,  v závislosti od povahy sporu. Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu  mediačného konania. Náhrada výdavkov za telekomunikačné služby – úkon vykonaný mediátrom 3,- € Cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne. Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán. Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci - pred začatím mediačného konania.  K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH