Mediačná Kancelária Šanca 2012
Mediačná Kancelária Šanca
Mediácia : Mimosúdne riešenie      sporov prostredníctvom mediátora,alternatíva súdneho konania ktorá je lacnejšía,rýchlejšia a efektívnejšia.   
Mediácia je neformálna a dôverná.  Mediácia je rýchla,šetrí čas a náklady sú nižšie. Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu, nie na právne aspekty sporu, strany sporu majú možnosť ovplyvňovať proces a výsledok mediácie. Mediátor nerozhoduje, strany si koncipujú dohodu samy. Mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30-90 % zaplateného poplatku
Mediácia :   Rozvádzate sa? Moria Vás nevyrovnané vlastnícke vzťahy? Ste v susedskom či inom občianskom spore? Máte konflikt so zamestnávateľom či kolegami? Alebo Vás trápi vyhrotený spor s obchodným partnerom? Neviete sa dohodnúť s poisťovňou? Jediným riešením sa pre Vás stal SÚD? Zastavte sa na chvíľu. Nie je potrebné za každú cenu konflikt riešiť súdnym rozhodnutím. Nie každý spor musí nutne skončiť na súde! Nie vždy budete spokojní s výsledkom. A mysleli ste na budúcnosť? Na to ako budete musieť po takomto procese naďalej spolunažívať? Zvoľte radšej mediáciu.  
                    Spory vhodné na mediáciu Manželské, partnerské a rodinné spory ( úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva) Občianskoprávne spory ( vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, susedské spory ) Pracovné a pracovnoprávne spory ( neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami) obchodné a obchodnoprávne spory ( zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/ členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva), autorské práva). Obchodné a obchodnoprávne spory ( zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/ členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva), autorské práva ).