Mediačná Kancelária Šanca 2012
Mediácia
Mediačná Kancelária Šanca
Mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku. Mediáciou sa rozumie predovšetkým mimosúdne konanie, v ktorom mediátor pomáha stranám, aby riešili svoju konfliktnú situáciu a dospeli k dohode. Mediácia, ako spôsob riešenia konfliktov, sa používa v prípadoch, keď sú obidve strany už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok mediácie je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú,aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore. Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy sporov, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinných, obchodných, záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je teda proces, v ktorom strany sporu požiadajú tretiu osobu o asistenciu pri ich pokuse o priateľské urovnanie sporu. Podmienkou mediácie je, že obidve strany súhlasia s účasťou na mediácii,čo je najzákladnejšia požiadavka pre uskutočnenie stretnutia s mediátorom. Úlohou mediátora ako osoby, ktorá nemá priamy záujem na výsledku, je pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému. Mediátor nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka. Koniec mediácie je taktiež určený pre rôzne situácie. Ak mediácia skončila úspešne, tak uzavretím dohody, ktorá je výsledkom mediácie a môže byť v ďalšej fáze potvrdená formou notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom resp. rozhodcovským orgánom. Mediácia sa teda z pravidla úspešne končí dohodou, ktorá má písomnú formu, a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda: Spísaná vo forme notárskej zápisnice  Schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. Poplatky za spísanie notárskej zápisnice ustanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti číslo 748/2004 o odmenách a náhradách notárov. V prípade skončenia sporu schválením súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku (§ 11 ods. 7 zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch). V prípadoch, ak povinná strana nebude plniť, k čomu sa zaviazala, môže byť podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo návrh na exekúciu podľa Exekučného poriadku. Zákon o mediácii je na Slovensku účinný už viac rokov, ale informovanosť o ňom je slabá a v praxi ho zatiaľ dostatočne nevyužívame. Je to len na škodu, pretože mediácia má oproti samotnému súdnemu procesu niekoľko výhod.