Mediačná Kancelária Šanca 2012
Mediačná Kancelária Šanca
Ochrana Osobných Údajov
Zásada ochrany osobných údajov
          Prevádzkovateľ :           Názov           :              Mediačná Kancelária            Sídlo             :              Podhora 49, Ružomberok 03401           E-mail           :              mcsanca.rk@gmail.com           Tel.kontakt    :              0903 43 89 21, 0915 85 54 70       Rozsah, účel a doba spracovania osobných údajov dotknutej osoby                  MEDIAČNÁ KANCELÁRIA RUŽOMBEROK (ďalej ako "prevádzkovateľ" vo všetkých            gramatických tvaroch) týmto informuje dotknuté osoby o rozsahu, účele a dobe                                                 spracovania osobných údajov.             V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa spracovávanie           osobných údajov Prevádzkovateľom realizuje v nevyhnutnej miere na plnenie           zmluvy v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých           zákonov, a to Dohody o začatí mediácie, mediačnej dohody, ktorá je výsledkom           mediácie, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba z dôvodu začatia           mimosúdneho riešenie sporu formou mediácie, alebo na vykonanie opatrenia, t. j.           predmediačnej činnosti pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti o riešenie           sporu mediáciu dotknutej osoby.              Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu           dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné           údaje spracovávajú. Osobné údaje žiadateľa o mediáciu, účastníkov mediácie a osôb           prizvaných k mediácii Prevádzkovateľ spracováva a uchováva na základe zákona           č.420/2004 Z. z. o mediácii a na základe ostatných osobitných právnych predpisov,           ktoré predpokladajú archiváciu osobných údajov, a to najmä zákon o účtovníctve,           zákon o archivníctve a registratúrach a pod., a to po dobu dosiahnutia účelu, t. j.           trvania zmluvného vzťahu a splnenia archivačných a štatistických povinností.             Rozsah a účel spracovania sobných údajov dotknutej osoby sa líši aj v závislosti od:          1.           v prípade využitia Kontaktného formulára na podanie žiadosti o riešenie sporu                mediáciou sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno,                priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a to za účelom spätného elektronického                potvrdenia prijatia žiadosti a vykonania opatrenia, t. j. predmediačnej činnosti,                 2.           v prípade využitia Online poradne sa spracovávajú osobné údaje dotknutej                osoby v rozsahu meno, e.mail, a to za účelom zaslania spätnneho potvrdzujúceho                e-mailu, že MEDIAČNÁ KANCELÁRIA RUŽOMBEROK odpovedala na otázku                položenú dotknutou osobou v Online poradni.
           MEDIAČNÁ KANCELÁRIA RUŽOMBEROK odpovedala na otázku položenú            dotknutou osobou v Online poradni.
                                       Práva a povinnosti dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo na: Prístup k osobným údajom - dotknutá osoba má právo byť oboznámená:     •            za akým účelom sa spracovávané osobné údaje dotknutej osoby,     •            v akom rozsahu sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané,     •            ako dlho budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané,     •            komu budú osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené,     •            či môže dotknutá osoba podať sťažnosť Úradu na ochranu                  osobných údajov. Presnosť - dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté, príp. na ich doplnenie. Opravu posyktnutých osobných údajov je možné realizovať (i) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, (ii) elektronicky na adresu mcsanca.rk@gmail.com a to zaslaním Žiadosti o opravu osobných údajov (ako "predmet" žiadosti), ktorá bude vykonaná bezodkladne.  Výmaz - v prípade, ak odpadnú dôvodu spracovania osobných údajov dotknutej osoby alebo dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania, alebo povinnosť výmazu ukladá právny predpis, Prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečí výmaz osobných údajov dotknutej osoby. Vzniesť námietku - dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Podať námietknu proti spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby je možné realizovať (i) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, (ii) elektronicky na adresu mcsanca.rk@gmail.com a to zaslaním Námietky proti spracovaniu osobných údajov (ako "predmet"). Prevádzkovateľ na základe Námietky, ak odpadnú dôvody pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby a ak nebudú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania bezodkladne zabezpečí ich výmaz. Obmedzenie spracovania - osobné údaje dotknutej osoby sa uchovávajú v režime obmedzeného spracovania, a to po dobu, pokiaľ sa nevyriešia nezrovnalosti ohľadom spracovania osobných údajov dotknutej osoby.